תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי

הסכם זה הנו ביניכם (להלן: "אתם" או "המשתמשים") לבין חברת ירון אזולאי – עיצוב שיער בע"מ (להלן: "החברה").

החברה מספקת שירותים בתחום (1) עיצוב שיער (2) מכירת מוצרים, מכשירים וציוד לעיצוב שיער (3) טיפולי קוסמטיקה (4) מכירת מוצרי טיפוח לשיער ומוצרי קוסמטיקה וטיפוח לגוף ולפנים – בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "השירותים" ו-"תנאי השירות"). על ידי ביקור או ביצוע רכישה באתר http://www.azoulay-style.co.il/ (להלן: "האתר") או שימוש כלשהו בשירותים או הזנת פרטים כלשהם אתם מקבלים את התנאים המפורטים בהסכם זה, את מדיניות הפרטיות של החברה וכל הנחיות אחרות שתפרסם החברה ומתחייבים לציית להם.

אם אינכם מסכימים לאיזה מתנאי השירות אנא הימנעו משימוש באתר / בשירותים. הרגישו חופשי לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לתנאי השירות ותוכנו של הסכם זה.

תנאי השירות נכונים לתאריך "שינוי אחרון" הנקוב בחלק העליון של דף זה. אנו שומרים את הזכות לשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. אתם מאשרים ומסכימים כי באחריותכם לעיין בתנאי השירות מעת לעת.

יחד עם זאת, כל שינוי מהותי בתנאי השירות ייכנס לתוקף באופן אוטומטי במועד המוקדם מבין (א) המשך השימוש באתר ו/או בשירותים בידיעה בפועל בנוגע לשינוי כאמור, או (ב) בחלוף 30 יום מיום פרסום תנאי השירות ששונו.

מידע ופרטיות

במהלך השימוש באתר / השירותים על ידי המשתמשים, החברה עשויה לבקש מהמשתמשים להזין מידע, או לענות על שאלות על מנת לספק את השירותים. החברה רשאית להשתמש במידע זה כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה הזמינה בכתובת http://www.azoulay-style.co.il/ (להלן: "מדיניות הפרטיות").

אנא עיינו במדיניות הפרטיות על מנת להבין את אופן ההתנהלות בנוגע למידע כאמור.

תקשורת אלקטרונית ואחרת

בעת ביקורכם באתר או כאשר אתם משתמשים בשירותים או כאשר אתם שולחים הודעות דואר אלקטרוני אלינו אתם מתקשרים אתנו באופן אלקטרוני (להלן: "תקשורת אלקטרונית"). ביצוע תקשורת אלקטרונית על ידכם מהווה הסכמה מצדכם כי (א) החברה תתקשר אתכם באמצעות שליחת דואר אלקטרוני או על שליחת הודעות טקסט לטלפון הסלולארי שלכם, לרבות באמצעות אפליקציות שונות, או ידי פרסום הודעות באתר או על ידי כל אמצעי התקשרות אחר, ו-(ב) אמצעי התקשרות כאמור עמכם ואלו המסופקים לכם על ידי החברה עומדים בכל דרישה חוקית ככל תקשורת בכתב.

קניין רוחני

 1. כללי – כל תוכן אתר זה, לרבות מלל, לוגואים, גרפיקה, סיסמאות, אייקונים, תמונות, קטעי שמע וקול, הורדות דיגיטליות, מאספי נתונים ותוכנות, הנו קניינה ורכושה של החברה או של ספקי התוכן שלה (להלן: "תוכן האתר"). תוכן האתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני הישראליים והבינלאומיים. כל תוכנה בשימוש האתר זה הנו קניינה ורכושה של החברה או של ספקי התוכנה שלה, והינה מוגנת על ידי דיני הקניין הרוחני הישראליים והבינלאומיים.
 2. סימני מסחר – ירון אזולאי ו-ירון וחני אזולאי עיצוב שיער וקוסמטיקה וסימני מסחר אחרים של החברה ו/או של חברות קשורות המוצגים באתר הינם סימנים מסחריים של החברה ו/או של צדדים שלישיים לפי העניין, בין שהנם רשומים ובין שלא. חלקי גרפיקה אחרים באתר כגון לוגואים, אלמנטים של עיצוב, כותרות, אייקונים, סקריפטים, ביטויים, ושמות שירות הם סימנים של החברה. סימנים מסחריים אחרים, שמות חברות, שמות מוצרים ו/או לוגואים של חברות אחרות ו/או ספקים של החברה ו/או שותפים של החברה המוצגים באתר, כולל אלו של מוצרים שונים המוצגים באתר ו/או הקשורים בהם, הם קניינם ורכושם של בעליהם. להלן ביחד: "סימני המסחר".
  תוכן האתר וסימני המסחר יכונו להלן ביחד: "מידע מוגן".
 3. התחייבות המשתמשים – אתם מסכימים שלא לעשות שימוש כלשהו במידע המוגן, ובכלל זה שימוש בהקשר לכל מוצר ו/או שירות שאינו של החברה או באופן שעלול לגרום לבלבול בנוגע לשירותים של החברה או באופן שעלול לפגוע בחברה ובמוניטין שלה ו/או להציגה באופן לא חיובי או מזלזל, (א) ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הבעלים המתאימים או (ב) בכל דרך הפוגעת בזכות של צד שלישי כלשהו. "שימוש" לעניין זה – לרבות באמצעות העתקה, שכפול, פרסום, שידור, הפצה, העלאה, הצגה ושינוי. בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות כלשהי בנוגע לשימוש אסור במידע מוגן, לרבות, אך לא רק, לכל אובדן או נזק או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש אסור במידע המוגן כאמור או בחלק ממנו. 
 4. תוכן של משתמשים – אתם מצהירים ומתחייבים כי (א) כל תוכן שאתם מזינים באתר אינו מפר זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, בין אם הן רשומות ובין אם לאו, לרבות זכויות יוצרים, פטנט, סמל, סימן מסחר, מותג, או זכות לפרטיות (ב) אתם הבעלים היחידים של התוכן (ג) התוכן אינו שקרי, לא מדויק או מטעה (ד) אתם פוטרים את החברה וכל מי מטעמה מאחריות כלפי צד שלישי לגבי כל נזק, אובדן והפסד שייגרמו לו כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיכם לעיל, ותשפו את החברה באופן מלא בגין כל נזק, הוצאה, אובדן או הפסד שייגרמו כתוצאה מדרישה ו/או תביעה של צד שלישי כאמור כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

החשבון שלכם

ביצוע הזמנה / רכישה באתר מחייב פתיחת חשבון משתמש. זיהוי המשתמש נעשה באמצעות כתובת הדוא"ל ששימשה לביצוע ההזמנה / הרכישה הראשונה. המשתמשים מתחייבים להודיע לחברה על שנוי בכתובת הדוא"ל.

באחריות המשתמש ליצור סיסמא חזקה לחשבון המשתמש, לשמור את הסיסמה חשאית, ולשנות אותה בהתאם להנחיות החברה ו/או באם יש חשש כי נגלתה לצד שלישי.

המשתמש אחראי בנוגע לכל הפעולות המבוצעות בחשבון המשתמש.

כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ואתם מתחת לגיל 18 ואינכם זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושכם באתר כאילו קיבלתם את אישור האפוטרופוס.
 2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי או חיוב ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט והוא תושב ישראל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלרכוש מוצרים באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השירות.
 3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
 4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
 5. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור לצד ג' את המוצר או השירות שרכש מהחברה ו/או לסחור בהם.

בעת ביצוע הזמנה / רכישה באתר אתם מתחייבים שכל הפרטים שהזנתם נכונים ומדויקים, ושאתם הבעלים של כרטיס האשראי בו אתם משתמשים לתשלום.

משלוח ואספקת מוצרים

 1. אספקת מוצרים תחויב בתשלום דמי משלוח בהתאם לסוג המוצר שהוזמן וכתובת המזמין. אנו שומרים הזכות לשנות את סכום דמי המשלוח בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הזמנה בסך העולה על 300 ₪ לא תחויב בדמי משלוח, למעט במקרה של משלוח דחוף ו/או מיוחד הכרוך בתוספת תשלום.
 2. אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות חברת שליחויות עמה התקשרנו. אנו שומרים את הזכות להחליף את חברת השליחויות בכל עת ללא צורך במתן כל הודעה.
 3. אספקת המוצרים תתבצע תוך 5 ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. משלוח המוצרים מתבצע בימים א' עד ה' לא יבוצע משלוח של מוצרים בימי ו', ערבי חג, חג, שבתות וימי שבתון. אם בוצעה ההזמנה לאחר השעה 12 בצהריים – יום זה לא ייחשב במניין ימי העסקים לאספקת המוצרים. עם זאת אנו משתדלים להקדים את מועד האספקה לרווחת הלקוחות, ובנוסף מציעים משלוחים מהירים שמתפרסמים מעת לעת באתר ובבית העסק.
 4. אספקת המוצרים תבוצע למזמין ו/או למי מטעמו במען הנקוב בהזמנה ומותנה בהצגת תעודה מזהה של המזמין ו/או מי מטעמו ובחתימה על טופס משלוח וקבלת המוצרים.
 5. אנו שומרים על הזכות להודיע שאין באפשרותנו לספק ולהוביל מוצר לכתובת או אזור גם אם הוא באזור המשלוחים שלנו במקרים של בעיה בטחונית ו/או טכנית או במקרים של סכנה צפויה או אפשרית לשליח או מכל סיבה אחרת שאינה מאפשרת לספק את המוצר לפי שיקול דעתנו. במקרים אלו ללקוח או מטעמו לא תהיה טענה או עילה לתביעה. הלקוח יהיה ראשי לבחור כתובת חלופית לקבלת המוצר, ובמידה שלא יהיה מעוניין בכתובת חלופית תבוטל ההזמנה.

אחריות מוגבלת

 1. כללי – השירותים והמוצרים של החברה ו/או כל תוכן אחר, מסופקים "כמות שהם", "כפי שהם זמינים", וללא כל אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, למעט אחריות על פי דין. אתם מסכימים שהשימוש שלכם באתר ובשירותים הם על אחריותכם בלבד. החברה, לרבות כל עובדיה, שלוחיה, נושאי משרה ודירקטורים בה ובחברות קשורות, סוכניה, נותני חסות, מפרסמים, זכיינים וספקים (להלן: "החברה ובעלי תפקידים"), מסירים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר והשירותים ושימושכם בהם. החברה אינה נושאת באחריות בכל הנוגע לדיוק התוכן באתר. החברה ובעלי תפקידים אינם אחראים כלפיכם בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, עונשיים או תוצאתיים כלשהם הנובעים מגישה בלתי מורשית לאתר ו/או לכל מידע אישי שלכם ו/ או מידע אחר שנמצא בו. החברה ובעלי תפקידים אינם אחראים לכל הפסקה בפעילות האתר ו/או השירותים. החברה ובעלי תפקידים אינם אחראים לכל נזק שייגרם לכם, לרבות אובדן מידע או שינויו כתוצאה מוירוסים, סוסים טרויאנים וכל נוזקה אחרת אשר עשויים להיות מועברים או באמצעות האתר של החברה או על ידי צד שלישי. הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול במידה המרבית המותרת על פי דין. אתם מאשרים באופן מפורש כי החברה ובעלי תפקידים אינם אחראים לתוכן המשתמשים או להתנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי כלשהו, ​​וכי הסיכון של כל אובדן, הפסד או נזק כתוצאה מהאמור מוטל עליכם. החברה לא תעניק אחריות, לכל מוצר או שירות המפורסמים או המוצעים על-ידי צד שלישי, תוך שימוש במותג של החברה או בכל צורה אחרת של פרסום.
 2. אחריות לטיב מוצרים ולשימוש – מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה מעניקה אחריות יצרן על פי דין למוצרים הנמכרים על ידה, לרבות אחריות בגין טיב ואחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם, ואתם פוטרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר את החברה ובעלי תפקידים מאחריות כלשהי בנדון. החברה אינה אחראית למידע רפואי המתפרסם על גבי מוצר כלשהו ו/או באתר החברה במסגרת תאור המוצר ומידע כאמור אינו מהווה עצה רפואית מצד החברה ו/או מי מטעמה ויש להיוועץ תחילה ברופא ככל הנדרש. בהתאם, אתם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בנדון.
 3. תיאור מוצרים וזמינות – החברה איננה מתחייבת כי תיאורי מוצרים או כל תוכן אחר באתר הינו מדויק, מלא, מהימן, עדכני או נקי משגיאות. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. בכפוף למדיניות ביטולים והחזרת מוצרים, הסעד היחידי שאתם זכאים לו במקרה בו מוצר כלשהו שהוצע על ידי החברה אינו כפי שתואר, הוא החזרת המוצר במצבו המקורי לחברה ובכל מקרה אחריות החברה מוגבלת לסכום רכישת המוצר. אספקת מוצרים על ידי החברה הנה על בסיס זמינות. כל מוצר עשוי להיות מוסר מהאתר בכל עת וללא אתראה. אם לא תוכלו לממש את ההזמנה שלכם למוצר כלשהו, תהיו זכאים לחלופה או להחזר עבור המוצר הבלתי-זמין, וזאת בכפוף למדיניות הביטולים והחזרת המוצרים של החברה.
 4. משלוח – החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו כתוצאה מאי הגעת המוצר שהוזמן וזאת כתוצאה מכוח עליון או כשל של חברת שליחויות / דואר ישראל או בשל אי זמינות הלקוח במען שנקבע לאספקת המוצר או מכל סיבה שאינה תלויה בחברה, לרבות נזק תוצאתי, נזק מלווה, הפסד ואובדן רווח. במקרה זה – תהיו זכאים לביטול ההזמנה וקבלת החזרה כספי בהתאם למדיניות החברה בנוגע לביטולים והחזרת מוצרים, אך בכל מקרה לא יותר מסכום רכישת המוצר בתוספת דמי משלוח (אם שולמו).
 5. טעויות והשמטות – החברה אינה אחראית לאי דיוקים או שגיאות באתר. כל המידע, המחירים, וההנחות המפורטים באתר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

שונות

 1. הדין החל – האתר הוקם ומתופעל על ידי החברה שמקום מושבה בעיר תל אביב בישראל. הדין החל על הסכם, לרבות פרשנותו וכל מחלוקת הנובעת ממנו, הנם דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לאמור נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו. אתם מסכימים באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי לסמכות הדיון כאמור ואתם מתחייבים (א) להימנע מפנייה לכל בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת, בישראל ומחוץ לישראל, לרבות פנייה לקבלת סעדים זמניים כלשהן ובכלל זה צווי מניעה (ב) להימנע מכל טענה כנגד הדין החל וסמכות השיפוט כאמור.
 2. שיפוי ופיצוי – אתם מסכימים בזאת לפטור את החברה ובעלי תפקידים מכל אחריות לכל תביעה, דרישה, טענה, התחייבות, עלות והוצאה הנובעות או הקשורות לשימוש שלכם באתר ובשירותים, ומתחייבים לפצות את החברה ובעלי תפקידים ו/או לשפות אותם, באופן מלא, בגין כל נזק, הוצאה, אובדן או הפסד שייגרמו כתוצאה מן האמור.
 3. שימוש בזכויות – מתן ארכה ו/או אי אכיפת תנאי כלשהו בהסכם זה או אי שימוש בזכות כלשהי מזכויותיה על פי הסכם זה, לא ייחשבו כויתור על זכות החברה ולא ילמדו מהם כל תקדים ו/או גזירה שווה לכל מקרה אחר ו/או דומה או ויתור על זכות אחרת שבהסכם זה.
 4. תוקף – במידה ואחד מתנאי השירות/הסכם זה ייקבע כבלתי תקף, מבוטל, או מכל סיבה יחשב לא בר ביצוע, הדבר לא יפגע בתוקפם ואכיפתם של יתר תנאי השירות/הסכם זה.

עגלת קניות

עמודים you

אין מוצרים בסל הקניות.

Call Now Button